Гаврилькевич В. К. Анкета «Шкала ставлення до серця» / В. К. Гаврилькевич // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 березня 2012 р.) / Ред. колегія : Л. І. Романовська (голова) та ін. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, каф. соц. роб. і соц.. педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 208 с. – С. 20-22. (0,23 д.а.)

УДК 159.9

Гаврилькевич В. К.

Хмельницький національний університет,
Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер

Анкета “Шкала ставлення до серця”

Постановка проблеми.

З точки зору біологічних наук серце є життєдайним органом і центром життя фізичного тіла людини. За анатомічними даними, воно займає центральне місце серед інших органів. За даними фізіології, саме в серці виникає животворящий електричний імпульс, який породжує рух серця і кровопостачання та живлення всіх систем, органів, тканин і клітин організму.

З точки зору філософії серця, ідеї якої простежуються ще в античних філософів, проходять крізь усю історію європейської філософії [1], серце є центром всього душевного й духовного життя людини, носієм вищих почуттів і органом вищого пізнання [див. наприклад: 1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій та невирішена частина загальної проблеми.

На участь серця у душевних і духовних функціях людини вказують також вислови: «серце радіє», «серце сумує», «сердитися», «любити всім серцем», «відчувати серцем», які міцно вкоренилися в розмовній та літературній мові. Прислів’я та приказки різних народів: «У сердитого й серце дурне» [3, с. 117]; «Нехай мене той не займає, хто в серці кохання не має» [3, с. 149]; «Сердце душу бережет и душу мутит» [4, с. 596]; «Не мовою, а сердечністю має відрізнятись людина від звіра» [5, с.120]  та інші теж відзначають важливе духовне та душевне значення серця.

Водночас, у кожної окремо взятої людини в процесі життя формується свій власний світогляд та ієрархічна система цінностей, які зумовлюють той чи інший ступінь значущості для неї різних явищ. Відповідно і серце у світогляді різних людей може посідати різне місце і мати різну значущість.

У психологічній літературі існує величезна кількість різноманітних опитувальників та діагностичних методик для дослідження індивідуальних особливостей людини, а діагностичного інструменту для визначення ступеня значущості серця у світогляді та самосвідомості людини немає.

Мета дослідження – розробити анкету, за допомогою якої можна було б визначити, ступінь значущості серця у світогляді та самосвідомості обстежуваного.

Методика та організація дослідження.

В якості методологічної основи для її розробки ми використали положення кордоцентризму, згідно якого серце розглядається як центр духовного і душевного життя людини. На створення цієї шкали нас надихнула думка про те, що «поява серцевих нападів найчастіше викликана саме недуманням про серце» [6, с. 275].

Основний матеріал і результати дослідження.

Розроблений нами опитувальник «Шкала ставлення до серця» спрямований на визначення рівня значущості серця в світогляді та самосвідомості обстежуваного, його уважності до власного серця та почуттів і відчуттів, що в ньому виникають.

Обстежуваній особі пропонується низка тверджень (табл. 1), до яких додається інструкція: «Користуючись цим опитувальником, вкажіть, у якому ступені Ви згодні або не згодні з кожним із наступних тверджень, ставлячи позначку «Х» у відповідній графі. На кожне твердження дайте тільки одну відповідь».

Таблиця 1. Анкета «Шкала ставлення до серця»

ТвердженняНе згоденБільше не згоден, ніж згоденБільше згоден, ніж не згоденЗгоден
1234
1Я часто звертаюсь думками до свого серця    
2  У своєму житті я більше керуюсь розсудком, ніж почуттями серця    
3До цього часу (до захворювання) я не думав про своє серце    
4  Приймаючи важливі рішення, я завжди прислухаюся до «голосу свого серця»    
5На мою думку, найголовнішим органом у організмі людини є головний мозок    
6Я вважаю, що серце є найголовнішим органом у організмі людини    
7У ситуаціях вибору, я однаково прислухаюся до голосу сердечних відчуттів і до логіки розсудку    
8  До цього часу (до захворювання) я не прислухався до відчуттів свого серця    
9У проблемних ситуаціях життєвого вибору я покладаюсь лише на логіку розсудку, і не прислухаюсь до того, що підказує серце    
10Я зазвичай прислухаюся до відчуттів свого серця    
11  У стосунках із людьми більш важливо керуватися почуттями серця, ніж мозковою логікою    

Вказівки до обробки: за кожну відповідь нараховуються бали таким чином (окрім пунктів 2, 3, 5, 8, 9, які потребують перекодування): не згоден – 1 бал; більше не згоден, ніж згоден – 2 бали; більше згоден, ніж не згоден – 3 бали; згоден – 4 бали.

Пункти 2, 3, 5, 8, 9 потребують перекодування: не згоден – 4 бали; більше не згоден, ніж згоден – 3 бали; більше згоден, ніж не згоден – 2 бали; згоден – 1 бал.

Інтерпретація результатів.

Можливий діапазон балів від 11 до 44. Для проведення статистичних розрахунків цей діапазон ми умовно поділили на три рівні: високий – від 33 до 44 балів; середній – від 23 до 32 балів; низький – від 11 до 22 балів. Чим більший показник за цією шкалою, тим більший рівень значущості серця у світогляді та самосвідомості обстежуваного.

Результати апробації.

«Шкала ставлення до серця» була включена нами в структуру анкети з умовною назвою «Опитувальник загальних особливостей характеру» та апробована в дисертаційному дослідженні «Особливості емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологією серця» [7]. При цьому було виявлено, що в дорослих із ішемічною хворобою серця (далі за текстом – ІХС) середні показники за шкалою ставлення до серця (далі за текстом – ШСС) помітно нижчі, ніж у дорослих без ІХС. Загалом у групі та в жінок ця відмінність досягає достатньої статистичної значущості (р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Високий рівень показника ШСС в дорослих із ІХС зустрічається значно рідше, ніж у дорослих без ІХС. Ця відмінність є достовірною із високим рівнем статистичної значущості (р<0,001) за φ*-критерієм Фішера. Низький рівень показника ШСС у обстежених нами дорослих без ІХС не виявлений, у той час як серед дорослих із ІХС він досягає 8,33%.

При аналізі кількісних показників ШСС у хворих із різними клінічними формами ІХС ми виявили, що в усіх підгрупах хворих показники ШСС нижчі, ніж у дорослих без ІХС, але ці відмінності досягають статистичної значущості при даній кількості обстежених тільки у хворих на гострий ІМ (р<0,05) і стенокардію (р<0,01).

У підгрупах хворих на ІХС із порушеннями та без порушень ритму серця показники ШСС майже не відрізняються між собою і є нижчими, ніж у дорослих без ІХС (р<0,05).

Отримані нами з допомогою ШСС дані вказують на те, що дорослі з ІХС суттєво відрізняються від дорослих без ІХС наступними характеристиками: 1) менше приділяли уваги своєму серцю в минулому (до захворювання); 2) надають серцю меншого значення у своїй життєдіяльності; 3) менше зважають на почуття і відчуття, що виникають у серці, і, відповідно, менше прислухаються до його «підказок» у різних життєвих ситуаціях.

Висновки:

1) серце відіграє дуже важливу роль у організмі та житті людини, але у світогляді та самосвідомості різних людей воно може займати різне місце та мати різну значущість;

2) методологія кордоцентризму, яка має свої витоки у філософії серця, дає підстави для проведення наукових досліджень щодо місця та значущості серця у світогляді та самосвідомості різних людей, для чого потрібен відповідний діагностичний інструментарій;

3) в якості діагностичного інструменту для визначення місця та значущості серця у світогляді та самосвідомості людини може бути використана розроблена нами анкета «Шкала ставлення до серця».

Перспективи подальших досліджень ми бачимо в удосконаленні розробленої нами анкети, а також у розробці більш складних і розширених анкет та інших діагностичних методик, заснованих на методології філософії та психології серця.

Література

  1. Войно-Ясенецкий В. Ф. Сердце как орган высшего познания/ В. Ф. Войно-Ясенецкий// Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. – Краматорск: Украинская православная церковь Полтавская епархия Спасо-Преображенский Мгарский монастырь; Изд-во ЗАО «Тираж-51», 2002. – С. 24–47.
  2. Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М.: Издательство «Правда», 1990. –С. 69–103.
  3. Багмет А. Збірка українських приказок та прислів’їв: Репринтне відтворення вид. 1929 р. / А. Багмет, М. Дашенко, К. Андрущенко. – К. : Техніка, 2002. – 224 с.
  4. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля: в3 т. / Сост. В. Даль. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 1. – 640 с. – (Живое русское слово).
  5. Грузинські казки, приказки та прислів’я / Упорядкув. та пер. з груз. Р. Чілачави. – К. : Техніка, 2005. – 176 с.
  6. Сердце. – [2-е изд., доп.]. – Рига : Угунс, 1992. – 312 с. – (Учение Живой Этики).
  7. Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з ішемічною патологією серця : дис. … канд. психол. наук : 19.00.04 «Медична психологія» / В’ячеслав Костянтинович Гаврилькевич / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 218 с.

[1] У слов’янській культурі ідеї філософії та психології серця представлені, зокрема, у творах Г. С. Сковороди, М. В. Гоголя, П. Куліша, Т. Г. Шевченка, П. Д. Юркевича, Д. І. Чижевського, В. Ф. Войно-Ясенецького, О. І. Реріх і М. К. Реріха.

Повернутись до Наукової Діяльності