Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів

Крук С. Л. Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів. // Збірник наукових праць (спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво Національної Академії ПВУ, 2002. – № 19, ч. ІІ. – С. 161-164.

С. Л. Крук

Національна академія Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького

Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів

Як показало вивчення зазначеного процесу, в Академії проводиться певна робота командним складом щодо формування у курсантів основ моральної культури. Однак ця робота проводиться недостатньо. Вона не цілеспрямована та не систематична. Це пов`язано із відсутністю відповідних програм, методик.

Дослідно-експериментальна робота, особистий педагогічний досвід автора свідчить, що в процесі формування моральної культури у курсантів необхідний високий рівень організації цього процесу з боку командирів підрозділів та професорсько-викладацького складу.

У ході дослідження було також виявлено, що більш 68% офіцерів – факультетів НАПВУ маючи загальне уявлення про процес формування моральної культури у курсантів, недостатньо уваги приділяють його організації  в своїх підрозділах. Причина тому – не знання,  як краще організувати і забезпечити практичну реалізацію процесу формування моральної культури у курсантів .

У ході експерименту була запропонована принципова схема такої організації. На думку авторів її суть складається в реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повсякденної взаємодії суб’єктів і об’єктів виховання на основі комплексної програми процесу формування моральної культури у курсантів .

Ціль такої організації – це забезпечення якості усебічного вивчення моральних особливостей кожного підлеглого і на основі отриманих знань побудова  процесу формування моральної культури у курсантів, а також керівництва ним, створення умов для повного розвитку можливостей особистості кожного підлеглого і реалізація їх у повсякденній віховній роботі.

У якості основних елементів організації процесу формування моральної культури у курсантів були запропоновані такі:

 • визначення цілей і задач процесу формування моральної культури у курсантів;
 • визначення суб’єктів і об’єктів зазначеного процесу;
 • планування заходів щодо навчання суб’єктів процесу формування моральної культури у курсантів і забезпеченню її реалізації в повсякденній практиці;
 • керівництво процесом формування моральної культури у курсантів в підрозділах;
 • аналіз його результатів і своєчасне коректування;
 • вивчення, узагальнення і впровадження в практику передового досвіду.

У результаті вивчення даної проблеми були схематично викладені основні складові організації і методики практичної реалізації процесу формування моральної культури у курсантів. Організація і практична діяльність в процесі формування моральної культури у курсантів тісно взаємозалежні. Їх аналіз дозволяє виділити найбільш важливі елементи кожної складової і досліджувати можливості підвищення їхньої ефективності. Такий підхід у ході дослідно-експериментальної роботи дозволив більш предметно провести дослідження і виявити найбільш перспективні шляхи підвищення ефективності в процесі формування моральної культури у курсантів.

Вивчення наукової й навчально-методичної літератури по проблемі формування моральної культури у курсантів показує, що в ній переважно приділяється увага культурі моральної свідомості особистості. Практично дуже мало звертається увага на питання організації процесу формування моральної культури у курсантів. Цим обумовлена необхідність більш детального вивчення проблеми, пов’язаної з роллю командира підрозділа, як організатора і керівника  процесу формування моральної культури у курсантів у своєму підрозділі.

Аналіз військово-педагогічної літератури і результатів досліджень показує, що керівництво процесом формування моральної культури курсантів в підрозділі необхідно виділити, як одну з важливих педагогічних проблем, сутність, зміст якої схематично подані в першому розділі.

Сутність керівництва в процесі формування моральної культури це забезпечення оптимального функціонування процесу вивчення підлеглихх, педагогічного впливу на них, а також взаємодії з ними з метою досягнення необхідних результатів морального виховання і стимулювання їхнього самовиховання.

Змістом керівництва є відповідні напрямки роботи командира. Загальне керівництво припускає такі напрямки:

 • конкретизація цілей і задач процесу формування моральної культури курсантів в підрозділі, визначення перспектив зазначеного процесу;
 • планування виховної роботи з окремими військовослужбовцями.

У ході дослідження було вивчено і проаналізовано близько 55 робочих планів заступників командирів дивізіонів по роботі з особовим складом. При цьому виявлена характерна залежність, що полягає в тому, що чим ближче по службовому положенню знаходиться суб’єкт процесу формування моральної культури курсантів до об’єкта, тим більше і заходів по зазначеному процесу знаходиться в його планах.

Аналіз, проведений у 20 підрозділах НАПВУ, показує, що практично не використовуються такі форми процесу формування моральної культури у курсантів, як:

 • обмін досвідом роботи кращих вихователів, надання допомоги знову призначеним з боку досвідчених командирів підрозділів і ін.;
 • стимулювання в процесі формування моральної культури всіх суб’єктів виховання.

Опитуванння близько 110 сержантів і офіцерів НАПВУ дозволяє зробити висновок про те, що процес формування моральної культури курсантів один із важливих елементів роботи командирів підрозділів. На їхню думку вагомий стимулюючий вплив могли б зробити такі форми, як:

 • заохочення в дисциплінарному порядку командирів підрозділів, що заслуговують цього (76% опитаних);
 • пропаганда досвіду найбільш досвідчених у цьому відношенні суб’єктів виховання (48% опитаних);
 • аналіз ходу і результатів, пошук шляхів подальшого удосконалення процесу формування моральної культури у курсантів.

Цей елемент роботи командирів підрозділів носить більше суб’єктивний характер і залежить, насамперед, від їх уміння аналізувати стан справ у підрозділах, від багатства володіння досвідом формування моральної культури, а також спроможностей визначення оптимальних варіантів удосконалення зазначеного процесу.

Як відомо, у роботі з курсантами командирам підрозділів необхідно враховуварти те, що вони мають справу із військовим колективом, якому характерні специфічні особливості. Без урахування цих особливостей неможливо впливати на колектив курсантів.

Командиру підрозділу необхідно пам`ятати, що військовий колектив знаходиться у постійному розвитку, що в своєму розвитку він проходить певні стадії, які визначають  той чи інший характер взаємодії індивідуально на кожного курсанта та весь колектив.

Не слід також забувати про те, що колектив курсантів являє собою невід`ємну частину суспільства. Від процесів, які відбуваються у суспільстві багато у чому залежить соціально-психологічний клімат в Академії. Загальні закономірності розвитку військового колективу повинні враховуватися командирами та викладачами,  конкретизуватися в залежності від умов його діяльності, так як неможливо однаковими методами та в однаковій послідовності розпоряджатися у різних умовах  [1; с. 201-202].

Література

 1. Зуев Ю.П. Уставные взаимоотношения: как они формируються. – М.: Воениздат, 1986. – 110 с.
Повернутись до Наукової Діяльності