Теоретична модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогікирозроблена нами в рамках дослідно-експериментального проекту всеукраїнського рівня, який ініційований Всеукраїнською культурно-освітньою асоціацією Гуманної Педагогіки та підтриманий Міністерством освіти і науки України. Цей проект включає дослідно-експериментальну роботу «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» (затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2015 року № 22), а також дослідно-експериментальну роботу «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному навчальномузакладі» (затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 29 лютого 2016 року № 190).

У теоретичній моделі психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки передбачено наявність суб’єктів психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки: психологів і педагогів закладу освіти та інших закладів, з якими укладено договори про співпрацю. Вони прагнуть до спільної мети – створити оптимальні психологічні та педагогічні умови для діяльності суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки (педагогів, дітей, батьків дітей), і будують свою діяльність на таких принципах, як: духовний гуманізм, відповідність нормам професійної етики та нормативно-правовим актам.

Умовами успішного психологічного та педагогічного забезпечення є: 1) добровільність; 2) взаємна зацікавленість у досягненні мети; 3) наявність системи теоретико-методологічних засад; 4) наявність системи діагностичних і моделюючих психологічних і педагогічних методів і засобів; 5) наявність системи організаційно-методичних засад (плану, програми, методичних рекомендацій тощо); 6) наявність сприятливих побутових і виробничих обставин; 7) наявність необхідних матеріально-технічних засобів.

Засоби психологічного та педагогічного забезпечення – це психологічні й педагогічні дії та відповідне знаряддя. За їх допомогою суб’єкти психологічного і педагогічного забезпечення створюють оптимальні психологічні та педагогічні умови для діяльності суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки: педагогів, дітей, батьків дітей.

Взаємодія педагогів, дітей, батьків дітей створює гуманізовану й облагороджену соціально-психологічну ситуацію, що складається з реакцій, дій, ставлень, стосунків. У цій соціально-психологічній ситуації здійснюються гуманні та благородні діяльність і спілкування, в процесі яких відбувається становлення й розвиток гуманної, благородної людини.

Ефективність практичного впровадження описаної вище теоретичної моделі визначатиметься якісною реалізацією кожного із її основних компонентів, що можуть встановити суб’єкти психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки на підставі зворотного зв’язку.

Відповідно до основних компонентів теоретичної моделі ми визначили критерії та показники її ефективного впровадження, які подано далі (критерії позначені цифрами: 1, 2, 3 і т. д., а показники літерами а), б), в) і т. д.):

 1. Прийняття суб’єктами психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти (керівниками, психологами, педагогами закладу освіти та ін.) гуманної педагогіки як провідної парадигми власної професійної діяльності:

  а) відчуття радості, піднесення (або інших позитивних емоцій та почуттів) при ознайомленні із принципами та методами гуманної педагогіки;

  б) визнання відповідності принципів гуманної педагогіки принципам власного світогляду;

  в) визнання відповідності між базовими цінностями гуманної педагогіки та власними життєвими цінностями.
 2. Обізнаність (підвищення обізнаності) суб’єктів психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки (керівників, психологів, педагогів закладу освіти та ін.) із методологією гуманної педагогіки та теоретичною моделлю:

  а) розуміння філософської основи гуманної педагогіки;

  б) знання методів гуманної педагогіки;

  в) знання структури теоретичної моделі та змісту її основних понять і положень.
 3. Сформованість у закладі освіти відповідної системи засобів психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки:

  а) наявність у закладі освіти методичних розробок із описом системи психологічних дій (діагностичних, просвітницьких, тренінгових, консультативних, корекційно-розвивальних), спрямованих на допомогу суб’єктам особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки успішно долати труднощі на шляху до гуманізму і благородства;

  б) наявність у закладі освіти протоколів здійснення вищезазначених психологічних дій;

  в) наявність у закладі освіти відповідного знаряддя (стимульних матеріалів, практичних посібників і порадників, технічного обладнання), необхідного для здійснення вищезазначених психологічних дій;

  г) наявність у закладі освіти методичних розробок із описом системи педагогічних дій (виховних і навчальних), спрямованих на допомогу суб’єктам особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки успішно йти шляхом гуманізму і благородства;

  д) наявність у закладі освіти протоколів здійснення вищезазначених педагогічних дій;

  е) наявність у закладі освіти відповідного знаряддя (наочних посібників, навчально-методичної літератури, технічного обладнання), необхідного для здійснення вищезазначених педагогічних дій.
 4. Покращення у закладі освіти психологічних і педагогічних умов для діяльності суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки:

  а) внутрішньо-особистісних умов – обставин внутрішнього світу кожного із суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки:
  – бажання творчо працювати в даному закладі освіти для реалізації мети гуманної педагогіки;
  – збільшення готовності долати труднощі у своїй освітній діяльності;
  – зниження рівня професійного вигорання в освітній діяльності;
  – збільшення здатності до психічної саморегуляції, щоб ефективно забезпечувати три попередні умови;

  б) соціально-психологічних умов – психологічних обставини, що виникають в процесі міжособистісної взаємодії всіх суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки, іншими словами, умов морально-психологічного клімату дитячої, батьківської та педагогічної спільнот і всіх їх разом узятих як гетерогенної соціальної групи:
  – збільшення у суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки почуття задоволення від перебування в спільноті закладу освіти;
  – схвальні відгуки суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки про заклад освіти;
  – збільшення показників сприятливості морально-психологічного клімату в закладі освіти за даними психологічної діагностики;

  в) психолого-педагогічних умов – психологічних обставин, що виникають у процесі педагогічної взаємодії вчителів і учнів, вчителів і батьків, батьків і учнів:
  – збільшення у учнів почуття задоволення від процесу педагогічної взаємодії з учителями;
  – збільшення у батьків учнів почуття задоволення від процесу взаємодії з учителями;
  – збільшення у учнів почуття задоволення від процесу педагогічної взаємодії зі своїми батьками.
 5. Прийняття суб’єктамиособистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки(педагогами, учнями і батьками учнів) ідей духовного гуманізму та благородства як базових принципів їхньої співпраці в освітньому процесі:

  а) відчуття радості, піднесення (або інших позитивних емоцій та почуттів) при ознайомленні з ідеями духовного гуманізму та благородства;

  б) визнання відповідності ідей духовного гуманізму та благородства принципам власного світогляду;

  в) визнання відповідності між цінностями духовного гуманізму і благородства та власними життєвими цінностями.
 6. Збільшення проявів гуманності та благородства у соціально-психологічній ситуації (реакціях, діях, ставленнях, стосунках), тобто покращення морально-психологічного клімату в освітній взаємодії суб’єктівособистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки(педагогів, учнів і батьків учнів):

  а) збільшення у суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки почуття задоволення від їхньої освітньої взаємодії;

  б) збільшення показників сприятливості морально-психологічного клімату в закладі освіти за даними психологічної діагностики;
 7. Збільшення проявів гуманності та благородства у діяльності та спілкуваннісуб’єктівособистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки(педагогів, учнів і батьків учнів):

  а) збільшення проявів гуманності та благородства у діяльності та спілкуванні суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки за даними самооцінювання;

  б) збільшення проявів гуманності та благородства у діяльності та спілкуванні суб’єктів особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки за даними за даними психологічної діагностики.
 8. Збільшення проявів гуманності та благородства в особистісних характеристиках учнів:

  а) збільшення проявів гуманності та благородства в особистісних характеристиках учнів за даними самооцінювання;

  б) збільшення проявів гуманності та благородства в особистісних характеристиках учнів за даними психологічної діагностики.

Загальні положення методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику:

 1. щоб перевірити ефективність впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику за описаними вище критеріями та показниками, необхідно використати діагностичні методи, такі як: спостереження, бесіда (інтерв’ю), анкетування та експериментально-психологічні методи;
 2. зазначені методи можуть застосувати керівники, психологи і педагоги закладу освіти у відповідно до їхньої професійної компетентності;
 3. результати перевірки за кожним критерієм мають бути зафіксовані у відповідному протоколі (із зазначенням дати перевірки, осіб, які здійснили перевірку, критеріїв та показників, які були перевірені, методів, за допомогою яких було здійснено перевірку).

Крук С. Л., Гаврилькевич В. К. Критерії та показники ефективності практичного впровадження теоретичної моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 11–12 квітня 2019) / [ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 160 с. – С. 71–74. (0,26 д.а. / 0,13 д.а.)

Крук С. Л., Гаврилькевич В. К.
Хмельницький національний університет