Гуманізована й облагороджена соціально-психологічна ситуація як складова процесу особистісно-орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

Гаврилькевич В. К. Гуманізована й облагороджена соціально-психологічна ситуація як складова процесу особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 27–28 березня 2020). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. – Ч. 1. – С. 7-11.

Гаврилькевич В. К.

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та педагогіки

Крук С. Л.

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та педагогіки
Хмельницький національний університет м. Хмельницький, Україна

Гуманізована й облагороджена соціально-психологічна ситуація як складова процесу особистісно-орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

Особистісно орієнтована освіта на засадах гуманної педагогіки передбачає таку міжособистісну взаємодію між учителями і учнями, яка сприяє становленню і розвитку гармонійної особистості, здатної бути вільною у своєму волевиявленні, здійснювати усвідомлені життєві вибори, приймати виважені рішення в різноманітних життєвих ситуаціях і водночас бути відповідальною за наслідки зробленого вибору і прийнятих рішень. Беручи до уваги думку, що «особистість – це форма існування психіки людини» [1, с. 25], ми вважаємо, що саме зріла самостійна і відповідальна особистість є гідною формою, через яку можуть розкритися найкращі якості гуманної і благородної людини. Адже саме гуманна і благородна людина, на думку Ш. О. Амонашвілі, є метою і сенсом гуманної педагогіки [2, с. 38].

За психологічними законами становлення і розвиток особистості відбувається в процесі спілкування і спільної діяльності дітей і дорослих. Спілкування і спільна діяльність людей базуються на різноманітних відносинах, ставленнях, стосунках, які виникають під час міжособистісної взаємодії та проявляються певними рефлекторними реакціями і усвідомленими довільними діями. Із усієї сукупності міжособистісних відносин, ставлень, стосунків, реакцій і дій складається соціально-психологічна ситуація, яка є своєрідним середовищем, в якому відбувається спілкування і діяльність людей.  

В освітньому процесі соціально-психологічну ситуацію створюють суб’єкти освіти. Суб’єкти особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки для досягнення головної мети власної освітньої діяльності – виховання гуманної і благородної людини – мають створювати гуманну і облагороджену соціально-психологічну ситуацію. Для цього необхідно розуміти психологічний зміст явищ, із яких складається гуманізована і облагороджена соціально-психологічна ситуація, а саме: благородних реакцій, благородних дій, гуманних і благородних стосунків (відносин, ставлень). Проте, незважаючи на цю актуальну потребу педагогічної практики, гуманізована й облагороджена соціальнопсихологічна ситуація та психологічний зміст її складових ще не були предметом окремого дослідження.

Мета нашої статті – розкрити психологічний зміст явищ, із яких складається гуманізована і облагороджена соціально-психологічна ситуація.

Основний матеріал і результати дослідження

Як уже зазначено вище,гуманізована і облагороджена соціально-психологічна ситуація, складається із благородних реакцій, благородних дій, гуманних і благородних стосунків (відносин, ставлень).

З психологічної точки зору, реакції являють собою розумові, емоційні та поведінкові (мовленнєві й рухові) рефлекторні відповіді на різноманітні зміни зовнішньої та внутрішньої ситуації.  

Благородні реакції – це такі розумові, емоційні та поведінкові (мовленнєві й рухові) рефлекторні відповіді на різноманітні зміни зовнішньої та внутрішньої ситуації, які підпорядковані високій меті, тобто є доцільними стосовно загального блага.

Дія – це одиниця діяльності; довільна умисна опосередкована активність, спрямована на досягнення усвідомлюваної мети [3, с. 94].

Благородна дія – це одиниця благородної діяльності; довільна умисна опосередкована активність, спрямована на досягнення усвідомлюваної високої мети – загального блага. 

Гуманна дія – це одиниця гуманної діяльності, довільна умисна опосередкована активність, яка базується на відчутті у собі та інших вищого духовного начала.

Стосунки у психологічному розумінні – це досить багатогранне поняття. У найзагальнішому розумінні воно означає взаєморозташування об’єктів та їхніх властивостей. Особливим типом стосунків є суспільні стосунки (відносини) як взаємозв’язки між соціальними спільнотами та їхніми властивостями, що виникають у процесі спільної діяльності [3, с. 94].

На рівні соціальних спільнот розрізняють, зокрема, національні, групові, сімейні стосунки. На рівні груп, зайнятих тією чи іншою діяльністю, – виробничі, навчальні, ігрові стосунки. На рівні взаємозв’язків між людьми в групах – міжособистісні стосунки. На рівні взаємозв’язків між підструктурами особистості – внутрішньо-особистісні стосунки, які виявляють себе як ставлення особистості до себе, до інших і до світу в цілому.

Міжособистісні, сімейні, групові, національні стосунки є зовнішнім проявом внутрішньо-особистісних стосунків або ставлень (позасвідомих установок і свідомих налаштувань стосовно себе та інших), адже те, що людина носить у своєму внутрішньому світі, те вона виявляє і в зовнішньому світі. Якщо внутрішній світ людей (тобто, її внутрішньо-особистісні стосунки) буде наповнений гуманністю і благородством, то й міжособистісні, сімейні, групові, національні стосунки, що породжуватимуться ними, теж будуть гуманними і благородними. Відповідно і суспільство, що складатиметься із таких людей, буде таким, що всім у ньому буде добре.  

Благородні стосунки (відносини, ставлення) – це такі взаємозв’язки між соціальними спільнотами, між людьми в групах, між підструктурами особистості та їхніми властивостями, що виникають у процесі спільної благородної діяльності, метою якої є загальне благо. Стосунки, що базуються на засадах загального блага, є водночас і гуманними стосунками.

Гуманні стосунки (відносини, ставлення) – це такі взаємозв’язки між соціальними спільнотами, між людьми в групах, між підструктурами особистості та їхніми властивостями, що виникають у процесі спільної гуманної діяльності, в основі якої лежить внутрішньо-особистісна потреба пошуку і відчуття у собі та інших вищого духовного начала.  

Гуманне ставлення до себе і до інших, як і будь яке ставлення людини має свої ментальні (розумові), чуттєво-емоційні прояви та поведінкові прояви. Ментальні прояви нашого ставлення до себе і до інших – наше уявлення про самих себе та інших, ступінь нашого розуміння самих себе і інших, наші думки про себе і про інших (наші поняття, судження і умовиводи, що стосуються нас і інших). Чуттєво-емоційні прояви – наші почуття і емоції стосовно нас самих і інших. Поведінкові прояви є наслідком ментальних і чуттєвоемоційних проявів – наші слова і вчинки, що стосуються нас самих і інших.

Відповідно до визначення, поданого вище, гуманне ставлення до себе і до інших має такі прояви, як:  

  • розумові: уявлення про себе і про інших як про духовних істот, які поєднують в собі вище надземне і нижче земне начала, визнання вагомості та цінності кожної людини як духовної істоти, визнання прав і свобод кожної людини як духовної істоти, визнання власної відповідальності перед вищим духовним началом у собі, визнання відповідальності інших людей перед вищим началом в них, щирий інтерес до самих себе і до інших, прагнення якомога глибше і ширше зрозуміти самих себе і інших, світлосяйні піднесені думки про самих себе і про інших тощо;
  • чуттєво-емоційні: повага до себе і до інших (почуття, що виникає із визнання вагомості та цінності кожної людини як духовної істоти), безумовна любов до себе і до інших, емпатія  тощо;
  • поведінкові: щирість (конгруентність) вербальної і невербальної поведінки у взаємодії з самими собою та іншими, слова і вчинки, спрямовані на допомогу самим собі та іншим як духовним істотам тощо.

Система внутрішньо-особистісних стосунків (ставлень) людини будується і розвивається, починаючи ще із внутрішньоутробного етапу її життя, спочатку позасвідомо шляхом інтеріоризації стосунків, що існують у соціальному оточенні дитини, а потім шляхом свідомого вибору. Перехід від позасвідомого до свідомого етапу відбувається поступово і займає тривалий час. Досить великий внесок у побудову системи внутрішньо-особистісних стосунків (ставлень) людини робить соціальне оточення дитини в умовах освітнього середовища. Тому, гуманізація і облагородження соціального оточення дитини в умовах освітнього середовища, яке створюється  суб’єктами освіти, сприятиме гуманізації та облагородженню системи внутрішньо-особистісних стосунків (ставлень) людини.  

Висновок

Гуманізована і облагороджена ситуація в умовах освітнього середовища створюється суб’єктами особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки і складається із гуманних і благородних ставлень, відносин, стосунків, автоматизованих рефлекторних реакцій і довільних усвідомлених дій. В основі всіх цих психологічних явищ, з яких складається гуманізована і облагороджена соціально-психологічна ситуація, лежить внутрішньо-особистісна потреба суб’єктів освітнього процесу у пошуку і розкритті в собі та інших вищого духовного начала, а також прагнення до усвідомлюваної ними високої мети – загального блага.

Список літератури:

  1. Максименко С. Д., Максименко К. С., Папуча М. В. Психологія особистості: підручник для студ. вищих навч. закладів. К., 2007. 296 с.
  2. Амонашвілі Ш. О. Істина школи / пер. з рос. Хмельницький: Подільський культурнопросвітительський Центр ім. М. К. Реріха, 2007. 74 с.
  3. Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1990. 494 с.
Повернутись до Наукової Діяльності

Гуманна педагогіка і педагогічна психологія