Використання ідей Маніфесту гуманної педагогіки при викладанні навчальних дисциплін у вищій школі

Крук С. Л. Використання ідей Маніфесту гуманної педагогіки при викладанні навчальних дисциплін у вищій школі // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 19–20 квітня 2012 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог., Хмельницька обласна громадська організація «Центр сексуального та репродуктивного здоров’я». – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 142–143.

С. Л. Крук

Хмельницький національний університет

Використання ідей Маніфесту гуманної педагогіки при викладанні навчальних дисциплін у вищій школі

17 липня 2011 року в Грузії представниками міжнародної педагогічної громадськості був підписаний та проголошений Маніфест гуманної педагогіки [1]. На сьогоднішній день Маніфест гуманної педагогіки перекладений українською [2], англійською [3] та французькою [4] мовами. Його презентація відбулась у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Інституті психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та інших педагогічних закладах нашої держави. У ньому чітко окреслюється проблематика становища дітей і молоді в сучасному суспільстві. Найголовнішою проблемою в даному контексті є те, що молодь відводиться від пошуку сенсу життя [2, c. 7–8]. Розглядаються проблеми освіти, пов’язані з її інерційним авторитаризмом [2, c. 14–16]. Пропонуються шляхи виходу із кризи, яка охопила сучасне суспільство і педагогічний світ в тому числі. Зокрема, пропонуються надзвичайно важливі ідеї духовно-морального становлення підростаючого покоління та виховання Благородної Людини. 

Ідеї, викладені в Маніфесті гуманної педагогіки, визрівали багато років і пройшли перевірку часом і педагогічною практикою багатьох шкільних учителів і викладачів вищих навчальних закладів. Концепція освіти, представлена в Маніфесті гуманної педагогіки, базується на понятті духовного гуманізму

Основними розділами Маніфесту гуманної педагогіки є:

 • Преамбула;
 • Звернення;
 • Молодь відводиться від пошуку сенсу життя;
 • Що не від любові до дітей, то від лукавого;
 • Нам тільки здається, що сили, з якими ми зіштовхуємось, нездоланні;
 • Інерційний авторитаризм освіти;
 • Перемогти себе;
 • Дитина є союзом Неба і Землі, Духу і Матерії;
 • Педагогічне сузір’я слів;
 • Духовність, гуманність і гуманна педагогіка;
 • Між гуманною педагогікою та авторитарною педагогікою немає золотої середини;
 • Авторитарна педагогіка і гуманна педагогіка: риси відмінностей;
 • Чаша Педагогічної Мудрості;
 • Педагогіка для дітей Світла;
 • Що від нас залежить;
 • На що спрямувати нашу творчу енергію;
 • Маніфест гуманної педагогіки – живе творіння; – Ставлення органів влади до гуманної педагогіки;
 • Про Міжнародний рух послідовників гуманної педагогіки;
 • Завершення.

Маніфест гуманної педагогіки створений так, що в ньому даються основоположні орієнтири і відкривається простір для роздумів щодо покращення світу освіти. Наш досвід викладацької діяльності в університеті дає підстави стверджувати, що ідеї Маніфесту можуть бути використані в найрізноманітніших навчальних дисциплінах педагогічного та загальнокультурного спрямування. Зокрема, положення Маніфесту гуманної педагогіки використовуються нами при викладанні таких дисциплін: «Методика виховної роботи», «Педагогіка та психологія», «Методологічні та теоретичні проблеми психології», «Етика та естетика».

Концепція гуманної педагогіки є чітко структурованою, методологічно обґрунтованою та неодноразово апробованою в експериментальних науковопедагогічних дослідженнях Ш. О. Амонашвілі, В. Г. Ніорадзе та інших. Завдяки цьому, її можна використовувати як основу для розробки структури навчальних дисциплін. Зокрема, дисципліна «Методика виховної роботи» цілком побудована нами на принципах гуманної педагогіки, викладених у праці Ш. О. Амонашвілі «Школа Життя» [5]. Ця праця передувала створенню Маніфесту гуманної педагогіки, у ній вперше найбільш повно були викладені філософсько-методологічні, методичні та організаційні засади гуманної педагогіки у застосуванні до початкового ступеня освіти. У Маніфесті зроблено узагальнення великого досвіду практичного втілення принципів гуманної педагогіки не тільки в початковій школі, а й на інших ступенях освіти. Розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку ідей гуманної педагогіки в міжнародному просторі. Тому, зміст Маніфесту гуманної педагогіки дозволяє внести у викладання традиційних педагогічних дисциплін елементи інноваційності та максимально наблизити навчальні дисципліни до реалій сучасності.

Внесення в навчальні дисципліни інноваційних ідей, викладених у Маніфесті гуманної педагогіки, знайшло схвальний відгук і зацікавлення з боку студентів завдяки тому, що:

 • наповнює суху наукову педагогічну теорію животворною вологою вищих людських почуттів: любові, відданості, співчуття, співрадості та інших;  
 • полегшує вивчення та засвоєння понятійного апарату педагогічної науки, бо розкриває глибинний духовний зміст основних педагогічних понять, що дає можливість студентам сформувати у своїй уяві їх яскравий образ і побачити їх тісний зв’язок із актуальними духовними потребами людини.

Проголошення Маніфесту гуманної педагогіки зовсім не означає, що він є остаточно сформованим і завершеним. Маніфест, як зазначено у ньому, є «живим творінням» [2, c. 46], тобто не претендує на статус «істини в останній інстанції». Він відкритий до наповнення його новими ідеями, до вдосконалення через практичний досвід людей, які втілюють його положення у своїй професійній та життєвій творчості. А це означає, що і навчальні дисципліни, побудовані на його основі, мають відкриті перспективи до вдосконалення та розвитку.

Література

 1. Манифест гуманной педагогики / [Ш. А. Амонашвили, Д. М. Маллаев, С. Л. Крук и др.] ; под ред. Ш. А. Амонашвили ; (Бушети, Грузия, 17.07.2011 г.). – М., 2011. – 52 с.
 2. Маніфест гуманної педагогіки / [Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Маллаєв, С. Л. Крук та ін.] ; за ред. Ш. О. Амонашвілі ; пер. з рос. В. К. Гаврилькевич / Міжнародна асоціація громадських об’єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки». – Хмельницький : Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки ; Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, 2011. – 64 с.
 3. The Manifest of Humane Pedagogics / [S. A. Amonashvili, D. M. Mallaev, S. L. Kruk, e.t.c.] ; under edition of S. A. Amonashvili ; translated from Russian by V. V. Gulevatiy / The International Association of Public Unification “International Centre of Humane pedagogics”. – Khmelnitskiy : AllUkrainian cultural-educational association of Humane Pedagogics; The center of innovative pedagogics and psychology of Khmelnitskiy national university, 2011. – 64 р.
 4. Le manifeste de la pédagogie humaine / [Sh. A. Amonashvili, D. M. Mallaev, S. L. Kruk, etc.]. – [Електронний ресурс]. – Шлях доступу : http://rerih.com.ua/uploads/files/manifest/Le_manifeste.zip
 5. Амонашвілі Ш. О. Школа Життя. Трактат про початковий ступінь освіти, заснованої на принципах гуманно-особистісної педагогіки / Пер. з російської М.М. Литвин, В.К. Гаврилькевич. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха, 2002. – 172 с. – (Творча лабораторія вчителя).
Повернутись до Наукової Діяльності

Гуманна педагогіка і педагогічна психологія