Використання методів виховання в сучасній вищій школі

Крук С. Л. Використання методів виховання в сучасній вищій школі // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький, 22–23 травня 2011 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 163-164.

С. Л. Крук

Хмельницький національний університет

Використання методів виховання в сучасній вищій школі

В сучасному світі, коли матеріальна культура домінує над духовною культурою виникає потреба переглянути методи виховання особистості майбутнього фахівця.

Матеріальна культура розвиває особистість егоцентричну, обмежує її творчість. Така особистість із обмеженим світоглядом не розглядає духовний саморозвиток у якості сенсу власного існування, тому вона, як закрита система, схильна до ентропії.

Духовна культура розкриває нові можливості, нові форми пізнання та методи виховання. Для розвитку гармонійної особистості необхідні моральне виховання, естетичне виховання, трудове виховання та ін.  

Моральне виховання

Це цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, застосування моральних норм і правил розвитку моральних мотивів і навичок поведінки.

Методи морального виховання – способи педагогічної взаємодії за допомогою яких здійснюється формування особистості відповідно до мети і завдань морального виховання і вікових особливостей дітей.

До найпоширеніших методів морального виховання належать методи формування моральної поведінки, методи формування моральної свідомості, метод стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. Ця група методів спрямована на формування досвіду моральної поведінки. Зокрема, у навчальному процесі ми використовуємо:

 • практичне заохочення студента до дотримання конкретних правил поведінки;
 • пояснення доцільності дотримання моральних норм;
 • приклад моральної поведінки викладачів;
 • оволодіння моральними нормами у спільній діяльності;
 • вправляння у моральній поведінці;
 • створення ситуацій морального вибору.

Методи формування моральної свідомості, що має на меті засвоєння моральних уявлень і моральних понять:  

 • роз’яснення конкретних моральних норм і правил;
 • навіювання моральних норм і правил.

Ці методи реалізуються нами у формі етичних бесід. Студенти охоче включаються в обговорення морально-етичних проблем.

Метод стимулювання моральних почуттів і мотивів.
Вони спрямовані на дотримання студентами моральних норм, застереження від їх порушень:

 • приклад героїв літературних творів, кінофільмів, спектаклів;
 • педагогічна оцінка поведінки, вчинків студентів;
 • колективна оцінка поведінки вчинків студентів;
 • схвалення моральних вчинків студентів;
 • заохочення студентів до моральних вчинків;
 • осуд недостойних вчинків студентів.

Фундаментом процесу естетичного виховання є спільна діяльність педагога і студента, спрямована на розвиток у нього здібностей до сприймання прекрасного, мистецьких цінностей і продуктивної діяльності.

У якості засобів естетичного виховання ми використовуємо:

 • естетичне оформлення навчальних приміщень;
 • твори мистецтва;
 • спілкування із природою;
 • спеціальне навчання, під час якого студенти пізнають основні закони естетики;
 • самостійну художню діяльність студента;
 • організацію та проведення святкових урочистих заходів.

Трудове виховання здійснює такі функції як практичну, розвивальну, виховну.

Трудове виховання студентів покликане забезпечити вирішення таких завдань:

 • формування мотивацій (потреб, інтересу, почуття обов’язку і відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації студента;
 • формування системи знань необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення;
 • формування досвіду суспільно корисної діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатність до творчості.

Перераховані вище методи виховання застосовуються нами під час проведення аудиторних занять із дисциплін «Етика», «Естетика», «Методика виховної роботи», а також під час проходження студентами практики.

Повернутись до Наукової Діяльності

Гуманна педагогіка і педагогічна психологія